0

Pretraga

Smrt jezika

Šifra proizvoda86-7562-023-3

550,00 din.

Autor

Prevod

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

262

Povez

Format

17 cm

Oblast

, ,

Dej­vid Kri­stal (David Crystal, 1941) je du­go­go­diš­nji pro­fe­sor na­u­ke o je­zi­ku i tre­nut­no sva­ka­ko je­dan od naj­ve­ćih auto­ri­te­ta na po­lju lin­gvi­sti­ke. Sa­rad­nik je va­žnih struč­nih ča­so­pi­sa, pri­re­đi­vač Kem­brič­ke en­ci­klo­pe­di­je i autor broj­nih ra­do­va iz do­me­na kli­nič­ke lin­gvi­sti­ke, a ba­vio se i pro­ble­mom usva­ja­nja je­zi­ka kod de­ce. Va­žni­je knji­ge: Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike (1991, prevod na srpski objavljen 1988), Kem­brič­ka en­ci­klo­pe­di­ja je­zi­ka (1997, pre­vod na srp­ski ob­ja­vljen 1996), Kem­brič­ka en­ci­klo­pe­di­ja en­gle­skog je­zi­ka (1995) i En­gle­ski kao svet­ski je­zik (1997). Knjiga Smrt jezika (Language Deaths, 2000) sadrži sledeća poglavlja: I. ŠTA JE SMRT JEZIKA?,II. ŠTA SE NAS TO TIČE?, III. ZAŠTO JEZICI UMIRU?, IV. ODAKLE DA POČNEMO?,V. ŠTA SE JOS MOZE UČINITI? Na kraju je dat indeks dijalekata, jezika, jezičkih porodica i etničkih grupa.

Proizvod je dodat u korpu