0

Pretraga

Slike u glavama

Šifra proizvoda86-81493-84-1

550,00 din.

Autor

Prevod

Prevod sa

,

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

326

Povez

Format

18 cm

Oblast

,

Knjiga je podeljena u pet delova:

Po­pu­lar­na knji­žev­nost u ju­go­i­stoč­noj Evro­pi

Na­rod­na kul­tu­ra i so­ci­ja­li­zam

Na­rod­na kul­tu­ra u mo­der­ni

Ju­go­i­stoč­na Evro­pa kao kul­tur­ni pro­stor

Na­rod­na kul­tu­ra, na­ci­ja i in­ter­kul­tur­na  ko­mu­ni­ka­ci­ja

Kla­us Rot (Klaus Roth, 1939), pro­fe­sor na Ka­te­dri za ne­mač­ku i upo­red­nu et­no­lo­gi­ju Uni­ver­zi­te­ta u Min­he­nu, pot­pred­sed­nik Dru­štva za ju­go­i­stoč­nu Evro­pu u Min­he­nu, ured­nik ča­so­pi­sa Et­hno­lo­gia Bal­ka­ni­ca. Obla­sti is­tra­ži­va­nja: po­pu­lar­na knji­žev­nost, fol­klor ju­go­istoč­ne Evro­pe, in­ter­kul­tur­na ko­mu­ni­ka­ci­ja. Uče­stvo­vao u pro­jek­ti­ma Po­pu­lar­na knji­žev­nost u ju­go­i­stoč­noj Evro­pi (1984-1990), Sva­ko­dnev­na kul­tu­ra na se­lu u do­ba so­ci­ja­li­zma (1993-1999), Ne­mač­ki na­ci­o­nal­ni iden­ti­tet i od­nos pre­ma stran­ci­ma (1995-1997), Ko­mu­ni­ka­ci­ja izme­đu Ne­ma­ca i Tu­ra­ka na rad­nom me­stu (1997-2000). Pri­re­đi­vač zbor­ni­ka Na­rod­na kul­tu­ra ju­go­i­stoč­ne Evrope u mo­der­ni (1992), Ži­ve­ti s raz­li­kom. Evrop­ska et­no­lo­gi­ja i in­ter­kul­tur­na ko­mu­ni­ka­ci­ja (1996), Se­lo u ju­go­i­stoč­noj Evro­pi iz­me­đu tra­di­ci­je i pro­me­ne (1997).

Proizvod je dodat u korpu