0

Pretraga

Lica jezika

Šifra proizvoda86-81493-80-9

330,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

246

Povez

Format

17 cm

Oblast

,

Dr Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, objavio je veliki broj radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike i sociolingvistike. U ovoj ediciji izašle su mu knjige Lingvistika o čoveku (1975,1983), Jezik u društvu (1986), Jezik od mira do rata (1995), Lica jezika – sociolingvističke teme (2001,2002), Nova lica jezika – sociolingvističke teme (2002,2009), Žargon – lingvistička studija (2003,2006) i Jezik i kultura (2005). Čigoja štampa i Biblioteka XX vek zajednički su objavile njegova Sabrana dela u 12 knjiga (Beograd, 1996-1997). Predavao je na mnogim inostranim univerzitetima. Bio je potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku (Association Internationale de Linguistique Appliquée – AILA) i predsednik Evropskog lingvističkog društva (Societas Linguistica Europaea – SLE). Član je Evropske akademije nauka i umetnosti (Salcburg) i ekspert Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike (Strazbur). U njegovu čast štampani su jedan internacionalni i jedan studentski zbornik radova: History and Perspectives of Language Study – Papers in Honor of Ranko Bugarski, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2000; Jezik, društvo, saznanje – Profesoru Ranku Bugarskom od njegovih studenata, Beograd: Filološki fakultet, 2003

Sa­dr­žaj: Uvod­na na­po­me­na. – I. O na­šem je­zi­ku: Srp­sko­hr­vat­ski: ko­li­ko je­zi­ka?, Ne­ki uslo­vi i po­sle­di­ce pro­me­ne od “srp­sko­hr­vat­skog” do “srp­skog”, Ak­tu­el­na so­ci­o­lin­gvi­stič­ka si­tu­a­ci­ja na srp­sko­hr­vat­skom je­zič­kom pod­ruč­ju, Lin­gvi­stič­ki in­že­nje­ring, Kon­tra­stiv­ni pri­stup po­li­cen­trič­noj stan­dar­di­za­ci­ji, Ne­ki aspek­ti žar­go­ni­za­ci­je u na­šem da­naš­njem je­zi­ku. – II. O ra­znim li­ci­ma je­zi­ka, O je­zi­ku i na­ci­ji, Je­zi­ci me­đu­na­rod­ne ko­mu­ni­ka­ci­je na raz­me­dju mi­le­ni­ju­ma, Lin­gvi­stič­ki po­gled na je­zič­ku bu­duć­nost, Od kul­tu­re go­vo­ra do je­zič­ke kul­tu­re, O je­zič­koj to­le­ran­ci­ji, Dis­kur­si ra­ta i mi­ra, No­vi pri­lo­zi ana­li­zi po­li­tič­kog je­zi­ka, Je­zik na kra­ju pu­ta. – III. Bi­bli­o­graf­ski pri­lo­zi, Tri de­ce­ni­je ju­go­slo­ven­ske so­ci­o­lin­gvi­sti­ke: se­lek­tiv­na bi­bli­o­gra­fi­ja 1967-1999, Bi­bli­o­graf­ska be­leš­ka

Proizvod je dodat u korpu