0

Pretraga

Umetnost, socijalna devijantnost i pravo : teorijski okviri i studije

Šifra proizvoda978-86-515-2025-2

1.500,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

350

Povez

Format

20 cm

Oblast

,

Knjiga koja je pred čitaocem predstavlja rezultat autorovih višegodišnjih istraživanja u domenu veze između svih navedenih pojmova: artističkog i devijantnog, artističkog i protivpravnog, kao i međusobne interakcije sve tri označene sfere. Deo takvih istraživanja autor je objavljivao tokom proteklih godina u različitim naučnim publikacijama. Opisani delovi pojavljuju se u ovoj knjizi u modifikovanoj i dopunjenoj formi koja je usklađena sa potrebama predmetnog rada. Sa druge strane, većina ovde publikovanih materijala ranije nije objavljivana, usled čega se oni pojavljuju u premijernom obliku pisanom isključivo za potrebe ove monografije.
U pogledu sadržine knjige, svesno je zastupan fragmentarni pristup, u okviru koga su selekcionisane i obrađivane pojedine teme koje svojom specifičnošću odgovaraju zadatoj temi. Struktura rada postavljena je tako da svaki od osnovnih tematskih odeljaka može biti posmatran dvojako: kao deo šire celine (tj. knjige u celosti), ali i kao zasebna studija koju je moguće tretirati kao samostalnu naučnu celinu. Prilikom selekcije tematskih celina, vodili smo se načelom da u što je moguće većoj meri posvetimo prostor umetničkim pojavama na prostoru naše zemlje i njenih država prethodnica. Obrazloženje za ovakav potez čini se samorazumljivim. Budući da je inostranim artističkim pojavama o kojima je ovde reč posvećen neuporedivo veći prostor u stučnoj literaturi u odnosu na domaće predstavnike istovrsnih artističkih fenomena, fokusiranjem na primere iz naše prakse nastojali smo da ublažimo opisanu disproporcionalnost, ali i da osvetlimo jednu značajno manje poznatu sferu umetnosti i njene potencijalne veze sa domenom devijantnosti i (protiv) pravnosti. Autor je namenski izbegao dosledno obrađivanje svih zamislivih aspekata veze između umetnosti, devijantnosti i prava, smatrajući da bi takav poduhvat neminovno morao imati enciklopedijske razmere, što ni na koji način nije bila naša zamisao. Prostor za dalje istraživanje ostaje otvoren, usled čega je autor posebnu pažnju i poklonio pokušaju da „načne“ ovu zapostavljenu temu i približi je zainteresovanoj naučnoj javnosti, otvarajući teren za dalja interdisciplinarna istraživanja kojima bi ova knjiga, kao polazište i orijentir, mogla biti od pomoći.

Iz Predgovora

Aleksandar Matković rođen je 1987. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije završio je 2011. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Godine 2012. završio je master studije na istom fakultetu, odbranivši master rad „Rat kao društvena pojava – sociološki, politikološki i pravni aspekti“. Iste godine upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, koje je završio 2016, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Krivično-pravni aspekti okultnih ritualnih aktivnosti“. Od 2016. godine zaposlen je na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu. U svojstvu asistenta sa doktoratom, tokom 2016–2017. bio je angažovan na nastavnim i naučnim aktivnostima unutar oblasti javnopravnih i krivičnopravnih nauka. U zvanje docenta za oblast krivičnopravnih nauka izabran je 2017, a u zvanje vanrednog profesora 2022. godine. Obavlja funkciju prodekana za nauku, kao i funkciju šefa katedre krivičnopravnih nauka. Uporedo sa angažmanom na matičnom fakultetu, izvodi nastavu i na drugim visokoškolskim ustanovama. Učestvovao je na nacionalnim i međunarodnim naučnim konferencijama kao učesnik-izlagač, odnosno kao član organizacionog odbora. Učesnik je naučnoistraživačkih projekata i inicijator i organizator različitih projekata za naučnu saradnju u zemlji i inostranstvu. Autor je više od pedeset naučnih radova pravnog, kriminološkog, socijalnopatološkog i interdisciplinarnog usmerenja. Član je Udruženja pravnika Srbije. Urednik je naučnog časopisa Pravo i politika, a član uredništva i recenzent u nekoliko naučnih časopisa.

Proizvod je dodat u korpu