0

Pretraga

Svakodnevica nije više ono što je bila

Šifra proizvoda86-7562-013-6

275,00 din.

Autor

Prevod

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

282

Povez

Format

17 cm

Oblast

,

More
Akcije

Biblioteka XX vek – knjige za 275 dinara

Vin­ti­la Mi­ha­i­le­sku (Vin­ti­la Mi­hă­i­le­scu), ru­mun­ski an­tro­po­log i so­ci­o­log, ro­đen je 1951. u Bu­ku­reš­tu. Od 1979. ra­dio je kao is­tra­ži­vač u Cen­tru za an­tro­po­loš­ka is­tra­ži­va­nja Ru­mun­ske Aka­de­mi­je na­u­ka i ru­ko­vo­di­lac od­se­ka za an­tro­po­lo­gi­ju kul­tu­re. Od 1991. pre­da­vač na Fa­kul­te­tu za so­ci­o­lo­gi­ju, psi­ho­lo­gi­ju i pe­da­go­gi­ju Uni­ver­zi­te­ta u Bu­ku­reš­tu. Glav­ni ured­nik “Go­diš­nja­ka Ru­mun­skog udru­že­nja za kul­tur­nu an­tro­po­lo­gi­ju”. Od 2000. re­dov­ni pro­fe­sor na Na­ci­o­nal­noj ško­li za po­li­tič­ke i ad­mi­ni­stra­tiv­ne na­u­ke i ru­ko­vo­di­lac ma­gi­star­skih stu­di­ja iz obla­sti an­tro­po­lo­gi­je. Kao pre­da­vač go­sto­vao na uni­ver­zi­te­ti­ma u Fran­cu­skoj, Švaj­car­skoj, Ne­mač­koj, Ma­đar­skoj i Ka­na­di. Nje­go­va osnov­na pod­ruč­ja na­uč­no-is­tra­ži­vač­kog ra­da su ko­mu­nal­ne stu­di­je, et­ni­ci­tet i kog­ni­tiv­na an­tro­po­lo­gi­ja. Naj­va­žni­ja de­la: Paysans de l’hi­sto­i­re (Se­lja­ci isto­ri­je, sa J. Po­pe­sku i J. Pan­za­ru, Bu­ku­rešt 1992), Fa­sci­na­ţ­ia di­fe­re­nţ­ei (Fa­sci­na­ci­ja raz­li­ke, Bu­ku­rešt 1999), So­cio-hai-hui; o al­tă so­ci­o­lo­gie a tran­zi­ţ­i­ei (Haj-hoj druš­tvo, dru­ga­či­ja so­ci­o­lo­gi­ja tran­zi­ci­je, Bu­ku­rešt 2000). Vin­ti­la Mi­ha­i­le­sku je knji­gu “Sva­ko­dne­vi­ca ni­je vi­še ono što je bi­la” pri­re­dio za Bi­bli­o­te­ku XX vek od be­le­ža­ka ko­je od 1998. ob­ja­vlju­je u bu­ku­reš­tan­skom ča­so­pi­su “Di­le­ma” .

Proizvod je dodat u korpu