0

Pretraga

Religija i identitet na Kosovu

Šifra proizvoda86-7562-043-8

770,00 din.

Autor

Prevod

,

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

307

Povez

Format

17 cm

Oblast

,

Ho­land­ski kul­tur­ni an­tro­po­log Ger Dej­zings (Ger Du­ij­zings) ro­đen je 1961. go­di­ne. Od 1996. pre­da­je na Uni­ver­zi­tet­skom ko­le­džu u Lon­do­nu (UCL). Na­pi­sao je stu­di­ju o lo­kal­noj isto­ri­ji is­toč­ne Bo­sne: Isto­ri­ja i pam­će­nje u is­toč­noj Bo­sni. Po­za­di­na pa­da Sre­bre­ni­ce (Am­ster­dam 2002). S Du­ša­nom Ja­nji­ćem i Škelj­ze­nom Ma­li­ći­jem pri­re­dio je knji­gu Ko­so­vo-Ko­so­va. Su­ko­blja­va­nje ili su­ži­vot (Nej­me­hen, 1997). Knjiga Re­li­gi­ja i i­den­ti­tet na Ko­so­vu (Re­li­gion and the Po­li­tics of Iden­tity in Ko­so­vo, 2002) sa­dr­ži sle­de­ća po­gla­vlja: Pred­go­vor srp­skom iz­da­nju; Pred­go­vor i za­hval­nost; I Uvod; II Eg­zo­dus ko­sov­skih Hr­va­ta. Hro­ni­ka et­nič­kog ras­pli­ta­nja; III Hriš­ćan­ska sve­ti­liš­ta i mu­sli­man­ski ho­do­ča­sni­ci. Za­jed­nič­ka ho­do­čaš­ća i dvoj­na sve­ti­liš­ta; IV Mu­če­ni­ci iz Stu­ble. Al­ban­ski krip­to­ka­to­li­ci i fra­nje­vač­ka mi­si­ja; V Al­ban­ski der­vi­ši pro­tiv bo­san­skih ule­ma. Ob­no­va na­rod­nog su­fi­zma na Ko­so­vu; VI Sva­ra­nje Egip­ća­na na Ko­so­vu i u Ma­ke­do­nij; VII Qer­be­la­ja Na­i­ma Fra­še­ri­ja. Re­li­gi­ja i na­ci­o­na­li­zam me­đu Al­ban­ci­ma; VI­II Ko­sov­ski ep. Re­li­gi­ja i na­ci­o­na­li­zam me­đu Sr­bi­ma ; IX Za­klju­čak; Li­te­ra­tu­ra; In­deks lič­nih ime­na.

Proizvod je dodat u korpu