0

Pretraga

Orijentalizam

Šifra proizvoda978-86-7562-068-6

1.320,00 din.

Autor

Prevod

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

480

Povez

Format

17 cm

Oblast

,

Edvard V. Said (Ed­ward W. Said, 1935, Je­ru­sa­lim – 2003, Njujork) bio je pro­fesor en­gle­ske i kom­pa­ra­tiv­ne knji­žev­no­sti na uni­ver­zi­te­tu Ko­lum­bi­ja u Nju­jor­ku, knji­žev­ni i mu­zič­ki kri­ti­čar, kul­tu­ro­log i an­ga­žo­va­ni bo­rac za pra­va Pa­le­sti­na­ca. Ve­o­ma plo­dan autor, Said je ob­ja­vio ve­li­ki broj knji­ga, me­đu ko­ji­ma su, po­red Ori­jen­ta­li­zma, naj­poznatije: The Question of Palestine, 1981), The World, the Text and the Cri­tic, 1983 i Cul­tu­re and the and Imperialism, 1993.

Orijentalizam sadrži sledeća poglavlja: I – Ras­pon ori­jen­ta­li­zma (Po­zna­va­ti Ori­jen­tal­ce, Za­miš­lje­na ge­o­gra­fi­ja i nje­na pred­sta­vlja­nja: Ori­jen­ta­li­zo­va­nje Ori­jen­ta, Pro­jek­ti, Kri­za, II – Ori­jen­ta­li­stič­ko struk­tu­ri­sa­nje i re­struk­tu­ri­sa­nje (Na­no­vo po­vu­če­ne gra­ni­ce, na­no­vo de­fi­ni­sa­ni pro­ble­mi, se­ku­la­ri­zo­va­na re­li­gi­ja, Sil­ve­ster de Sa­si i Er­nest Re­nan: Ra­ci­o­nal­na an­tro­po­lo­gi­ja i fi­lo­loš­ka la­bo­ra­to­ri­ja, Bo­ra­vlje­nje na Ori­jen­tu i na­u­ka: Zah­te­vi lek­si­ko­gra­fi­je i ima­gi­na­ci­je, Ho­do­čaš­ća i ho­do­ča­sni­ci, bri­tan­ski i fran­cu­ski, III – Ori­jen­ta­li­zam da­nas (La­tent­ni i ma­ni­fest­ni ori­jen­ta­li­zam, Stil, eks­per­ti­za, vi­zi­ja: Sve­tov­nost ori­jen­ta­li­zma, Mo­der­ni an­glo-fran­cu­ski ori­jen­ta­li­zam u pu­nom cva­tu, Naj­no­vi­ja fa­za).

Proizvod je dodat u korpu