0

Pretraga

Nacionalni identitet

Šifra proizvoda978-86-81493-86-1

935,00 din.

Autor

Prevod

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

308

Povez

Format

17 cm

Oblast

,

An­to­ni D. Smit (1933) di­plo­mi­rao je kla­si­čnu filologiju i fi­lo­zo­fi­ju na Vo­dam ko­le­džu, Oks­ford, a zva­nje ma­gi­stra i dok­to­rat so­ci­o­lo­gi­je ste­kao na Lon­don­skom eko­nom­skom fa­kul­te­tu (London School of Economics). Ta­ko­đe ima dok­to­rat iz isto­ri­je umet­no­sti, ko­ji mu je do­de­lio Lon­don­ski uni­ver­zi­tet. Da­nas je Smit profesor emeritus na Lon­don­skom eko­nom­skom fa­kul­te­tu. Ob­ja­vio je, izme­đu osta­log: Te­o­ri­je na­ci­o­na­li­zma (Theories of Nationalism, 1971), Dr­ža­va i na­ci­ja u Tre­ćem sve­tu (State and Nation in the Third World, 1983), Et­nič­ko po­re­klo na­ci­ja (The Ethnic Origins of Nations, 1986), Nacije i nacionalizam u doba globalizacije (Nations and Nationalism in a Global Era, 1995), Nacija u istoriji (The Nation in History, 2000), Kulturni temelji nacija (Cultural Foundations of Nations, 2008) i Etno-simbolizam i nacionalizam (Ethno-symbolism and Nationalism,2009).

Nacionalni identitet je poslednji objavljeni prevod Slobodana Ðorđevića (1937-1999), književnog prevodioca i urednika Nolita..

Sadržaj:Uvod, I. Nacionalni i drugi identiteti, II. Etnička osnova nacionalnog identiteta, III. Rađanje nacija, IV. Nacionalizam i kulturni identitet, V. Smšljene nacije?, VI. Separatizam i multinacionalizam, VII. Dalje od nacionalnog identiteta, Bibliografija, Indeks imena.

Proizvod je dodat u korpu