0

Pretraga

Muzeji i granice moći

Šifra proizvoda978-86-7562-097-6

660,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

194

Povez

Format

17 cm

Oblast

,

Lji­lja­na Ga­vri­lo­vić (ro­đe­na 1953. go­di­ne u Be­o­gra­du) di­plo­mi­ra­la je i dok­to­ri­ra­la na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du. Za­po­sle­na je u Et­no­graf­skom in­sti­tu­tu SA­NU. Ob­ja­vi­la je ve­ći broj ra­do­va o po­ro­dič­nim od­no­si­ma i obi­čaj­nom pra­vu u tra­di­ci­o­nal­noj kul­tu­ri, o po­pu­lar­noj kul­tu­ri i o mu­ze­ji­ma i no­voj mu­ze­o­lo­gi­ji. Pre ove, ob­ja­vi­la je knji­ge: Bal­kan­ski ko­sti­mi Ni­ko­le Ar­se­no­vi­ća (2004), Ju­go­slo­ven­ski et­no­graf Ni­ko­la Ar­se­no­vić (2006), Kul­tu­ra u iz­lo­gu: ka no­voj mu­ze­o­lo­gi­ji (2007), O po­li­ti­ka­ma,iden­ti­te­ti­ma i dru­ge mu­zej­ske pri­če (2009). Is­tra­ži­va­nja za ovu knji­gu oba­vlje­na su u okvi­ru na­uč­nih pro­je­ka­ta br. 147021: An­tro­po­lo­ška is­pi­ti­va­nja ko­mu­ni­ka­ci­je u sa­vre­me­noj Sr­bi­ji i br. 177026: Kul­tur­no na­sle­đe i iden­ti­tet, ko­je fi­nan­si­ra Mi­ni­star­stvo za na­u­ku i teh­no­lo­ški raz­voj Republike Srbije.

Proizvod je dodat u korpu