Knjiga Luke Filipovića Evrokomunizam i Jugoslavija 1968–1980 nastala je kao ishod teorijski vođenog istorijskog istraživanja, i kao takva predstavlja retkost u domaćoj istoriografiji. Utoliko je važnije da se ovakvom pristupu otvori prostor i ponudi zaslužena intelektualna pažnja. Najveći deo monografije Evrokomunizam i Jugoslavija 1968–1980 prezentuje rezultate istraživanja arhivske građe i drugih istorijskih izvora, ali autor se bavi i pozicioniranjem istorijske evolucije marksističkih ideologija u kontekst društvenih i političkih promena u zemljama Mediterana tokom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina XX veka. Takođe, knjiga Luke Filipovića postavlja nova pitanja o sličnostima i razlikama koje se mogu uočiti između kretanja marksističke misli i razvoja političke prakse komunističkih partija u državama Zapadne Evrope i, sa druge strane, evolucije partijske ideologije jugoslovenskih komunista i reformi partijskih politika Saveza komunista, kao i državnih politika SFRJ. Navedene tendencije Luka Filipović pokušava da dovede u vezu sa značajnim promenama društvene stvarnosti u SFRJ i u Evropi.

Prof. dr Jovo Bakić

Luka Filipović rođen je 1995. godine u Užicu. Osnovne i master akademske studije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši teze koje su se bavile trajnim posledicama neoliberalnih reformi u zemljama Zapadne Evrope. Objavio je više naučnih radova i članaka iz oblasti istorije radničkih pokreta, pobuna i štrajkova, evolucije partijskih ideologija i razvoja odnosa marksističkih partija Evrope i sveta. Doktorsku disertaciju odbranio je 25. 1. 2023. godine na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta, i tako postao jedan od najmlađih doktora nauka u istoriji Univerziteta u Beogradu. Osvojio je brojne medalje na takmičenjima u mačevanju.