0

Pretraga

Bordel ratnika

Šifra proizvoda86-81493-44-2

770,00 din.

Autor

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

224

Povez

Format

17 cm

Oblast

,

Ivan Čo­lo­vić, etnolog i esejista, osno­vao je (1971) Bi­bli­o­te­ku XX vek. Ob­ja­vio je trinaest knjiga i ve­ći broj ra­do­va o pro­ble­mi­ma knji­žev­no­sti, ur­ba­ne et­no­lo­gi­je, et­no­lin­gvi­sti­ke i po­li­tič­ke an­tro­po­lo­gi­je.

Bordel ratnika sadrži sledeća poglavlja: Smrt Lju­be Ze­mun­ca ili pa­ra­doks o za­štit­ni­ku, Fol­klor i po­li­ti­ka, Na ol­ta­ru na­ših že­lja. Di­luj­te, pre­zre­ni na sve­tu (Jed­na ban­ka u po­tra­zi za iden­ti­te­tom), Ka­pe­tan Dra­gan (No­vi srp­ski rat­ni ju­nak), Bor­del rat­ni­ka, Vox Po­pu­li – vox na­tu­rae (Fol­klor kao sred­stvo le­gi­ti­mi­sa­nja na­ci­o­nal­nog su­ve­re­ni­te­ta), Ka­pi­tal mr­žnje (Rat, ne­sve­sno i mit), Stan’te, pa­še i usta­še!, Sve­ti rat­ni­ci, Sr­bi i dru­gi (Et­nič­ki iden­ti­tet u sa­vre­me­nom po­li­tič­kom fol­klo­ri­zmu), Po­li­tič­ki fol­klor i re­li­gi­ja (Sa­vre­me­ni srp­ski i hr­vat­ski pri­me­ri) i Kri­mi­nal­ci kao rat­ni ju­na­ci.

Knjiga je prevedena na nemački i francuski jezik. Po njenim motivima na BITEF-u 2001. godine izvedena je istoimena predstava u režiji Ane Miljanić.

Proizvod je dodat u korpu