0

Pretraga

21 : antologija američke naučnofantastične priče

Šifra proizvoda978-86-81464-87-8

Originalna cena je bila: 1.540,00 din..Trenutna cena je: 1.232,00 din..

Priredio/la

Dina Hrecak

Prevod

, , , ,

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

374

Povez

Format

20 cm

Oblast

An­to­lo­gi­ja ko­ja je pred va­ma pred­sta­vlja iz­bor pri­ča od dva­de­set jed­nog pi­sca ko­ji su obe­le­ži­li ra­đa­nje i raz­voj ovog žan­ra. Od da­le­ke bu­duć­no­sti u ko­joj je čo­ve­čan­stvo osvo­ji­lo ga­lak­si­ju, do is­tra­ži­va­nja ato­ma i mo­le­ku­la, si­la­ska na će­lij­ski ni­vo ko­ji je sve­mir u ma­lom za se­be, pre­ko pu­to­va­nja kroz vre­me i pu­to­va­nja u sop­stve­nu psi­hu, au­to­ri na­uč­ne fan­ta­sti­ke svo­je te­me ob­ra­đi­va­li su na naj­ra­zno­vr­sni­je na­či­ne…
Ši­ro­ko po­lje na­uč­ne fan­ta­sti­ke ra­slo je i raz­vi­ja­lo se du­že od jed­nog ve­ka. Do­ne­lo nam je po­gled u bu­duć­nost, u mo­gu­će prav­ce po ko­ji­ma će se ljud­ska ra­sa me­nja­ti. Otvo­ri­lo je mno­ga mo­ral­na pi­ta­nja, ka­ko ona na ko­ja već ve­ko­vi­ma ne­ma od­go­vo­ra, ta­ko i ona ko­ja će tek do­ći sa po­me­ra­njem gra­ni­ca ljud­skog sa­zna­nja i mo­ći. Pu­to­va­nje u sve­mir, pu­to­va­nje kroz vre­me, na­sta­nak ro­bo­ta i veš­tač­ke in­te­li­gen­ci­je, po­ten­ci­jal­na na­uč­na do­stig­nu­ća, sve ovo te­ma je na­uč­ne fan­ta­sti­ke, dok joj u sr­ži uvek sto­ji pi­ta­nje čo­ve­ka, nje­go­ve ljud­sko­sti, ma­na, sla­bo­sti, vr­li­na…

21 priča 21 autora…

F. L. Volas, Filip Hoze Farmer, Teodor Sterdžon, Teodor Kogsvel, Frederik Pol, Isak Asimov, Rej Bredberi, Ketrin En Meklin, Hari Harison, En Mekefri, Pol Anderson, Robert Šekli, Filip K. Dik, Kris Nevil, Harlan Elison, Karen Anderson, Robert Silverberg, Rodžer Zelazni, Norman Spinard, Džordž R. R. Martin, Medlin E. Robins.

Proizvod je dodat u korpu