0

Pretraga

Osnovi kulturne istorije

Šifra proizvoda978-86-7102-354-2

Originalna cena je bila: 1.320,00 din..Trenutna cena je: 1.188,00 din..

Autor

Prevod

Izdavač

Godina izdanja

Broj strana

199

Povez

Format

21 cm

Oblast

Ova knji­ga pred­sta­vlja pri­stu­pa­čan vo­dič kroz pro­šlost, sa­da­šnjost i bu­duć­nost kul­tur­ne isto­ri­je u ce­lom sve­tu. Kon­cen­tri­šu­ći se na rad po­sled­nje ge­ne­ra­ci­je isto­ri­ča­ra, autor is­tra­žu­je raz­lo­ge sve ve­ćeg in­te­re­so­va­nja za ovu di­sci­pli­nu. On po­zi­ci­o­ni­ra kul­tur­nu isto­ri­ju u sop­stve­ni kon­tekst i is­ti­če ve­ze iz­me­đu no­vih pri­stu­pa u isto­rij­skoj na­u­ci i ra­đa­nja fe­mi­ni­zma, post­ko­lo­ni­jal­nih stu­di­ja i sva­ko­dnev­nog dis­kur­sa u ko­me ide­ja o kul­tu­ri igra sve zna­čaj­ni­ju ulo­gu. Ka­ko sam autor u uvod­nom de­lu knji­ge is­ti­če, znak da se vre­me­na me­nja­ju ogle­da se i u sve pri­sut­ni­joj ide­ji da su u da­na­šnjem sve­tu kul­tur­ne raz­li­ke zna­čaj­ni­je od po­li­tič­kih i eko­nom­skih. Na pi­ta­nje – šta je kul­tur­na isto­ri­ja – ko­je je pre vi­še od jed­nog ve­ka jav­no po­sta­vio ne­mač­ki isto­ri­čar Karl Lam­preht, još ni­je sa­svim ja­sno od­go­vo­re­no. Gra­ni­ce ove di­sci­pli­ne su po­me­re­ne, ali po­sta­je sve te­že re­ći šta one tač­no ob­u­hva­ta­ju. Knji­ga Osno­vi kul­tur­ne isto­ri­je neo­p­hod­no je šti­vo za sve stu­den­te isto­ri­je, kao i za one ko­ji se ba­ve kul­tu­rom, an­tro­po­lo­gi­jom i knji­žev­no­šću.

Proizvod je dodat u korpu