Акција!

Lingvistički ogledi

Milka Ivić

Oblast: Društvene i humanističke nauke, Sociologija, etnologija i antropologija

Izdavač: Biblioteka XX vek

Broj strana:

355

Povez:

Broširani

Format:

17 cm

Godina izdanja:

2008

ISBN:

978-86-7562-070-9

Izaberite količinu

Cena: 770 RSD

694 RSD

Opis

Autor: Dr Mil­ka Ivić re­dov­ni je član Srp­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti, kao i ne­ko­li­ko ino­stra­nih aka­de­mi­ja. Njene stručne i naučne prokupacije mogu se razvrstati u nekoliko osnovnih oblasti: istorija lingvistike, opšta lingvistika, lingvistička teorija, sintaksa i semantika slovenskih jezika, savremena serbokroatistika. Naj­po­zna­ti­ja su joj de­la: Prav­ci u lin­gvi­sti­ci – 1963 (u devet iz­da­nja, i u pre­vo­di­ma na de­se­tak je­zi­ka sve­ta); Lin­gvi­stič­ki ogledi­ – 1983; O je­zi­ku Vu­ko­vom i vu­kov­skom – 1990; O ze­le­nom ko­nju. No­vi lin­gvi­stič­ki ogle­d – 1995; Lin­gvi­sič­ki ogle­di,tri – Be­o­grad, 2000; Red reči. Lingvistički ogledi četiri, 2002 i O rečima. Lingvistički ogledi pet, 2005 i Je­zik o na­ma. Lin­gvi­stič­ki ogle­di, šest. 2006.

Knjiga: Treće dopunjeno izdanje Lingvističkih ogleda sadrži 38 ogleda podeljenih u pet delova: I. O imenici i glagolu, II. O pridevu i prilogu; III. O rečenici i njenim sastavnim delovima, 4. Iz padežne problematike i 5. Jezik i kultura. Večina ovih ogleda, njih 25, objavljuje se u ovom izdanju Lingvističkih ogleda prvi put.

Od istog autora

Iz iste oblasti